Procedura de schimbare a sediului. Mutarea fisei sintetice. (partea I)

Procedura de schimbare a sediului social – utilizata pentru  solicitarile de schimbare a sediului social depuse dupa data de 1 iulie 2007.

Legislatie: Ordinul nr. 419/8.06.2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”

I. Procedura de schimbare a sediului social în cazul comercianţilor al căror domiciliu fiscal coincide cu sediul social:

1. Procedura se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, denumiţi în continuare comercianţi.

2. În cazul comercianţilor, modificările intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin completarea şi depunerea cererii de înregistrare a menţiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare, potrivit dispoziţiilor legale privind înregistrarea comercianţilor.

3. Competenţa de administrare a comercianţilor care îşi modifică sediul social revine, până la finalizarea procedurii de schimbare a sediului social şi a domiciliului fiscal, organului fiscal de la vechiul sediu social.

4. Pentru modificarea domiciliului fiscal la noul sediu social, comerciantul depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu social formularul 050 “Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului”(O.M.F.P.nr. 262/2007) însoţit de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal – in cazul persoanelor juridice, sau, in cazul persoanelor fizice- insotit de urmatoarele documente:

- copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine spaţiul destinat domiciliului fiscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea);

- copie de pe actul de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea domiciliului fiscal.

Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 4 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

7.Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social şi domiciliu fiscal emite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Decizia de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal, in 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului.

9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal operează cu data comunicării catre contribuabil a deciziei. De la aceeasi data, competenţa pentru administrarea comerciantului revine organului fiscal de la noul sediu social şi domiciliu fiscal.

10. Un exemplar al Deciziei de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei contribuabilului, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.

11. Dosarul solicitării de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al comerciantului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati