Calendarul fiscal pentru IANUARIE 2012.

IANUARIE
10ianuarie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7)OPANAF 13/2011
16 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular Micii producători de vinuri liniştite C.F. art. 206^21HG 1620/2009alin. (19) al pct. 83
16ianuarie Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) C.F. art. 206^21HG 1620/2009alin. (26) al pct. 83 de la titlul VII
16ianuarie Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind capacităţile de producţie de bere pentru anul 2012 Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere CF art. 206^10, alin. (4)
16ianuarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CF art. 206^58HG 1620/2009alin. (25) al pct. 111
16 ianuarie Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009alin. (1) al pct. 5^2
16 ianuarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50HG 1620/2009alin. (2) al pct. 105
16 ianuarie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final C.F. art. 206^20HG 1620/2009alin. (22) al pct. 82
16 ianuarie Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii C.F. art. 206^64HG 1620/2009alin. (9) al pct. 117.2
16 ianuarie Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia C.F. art. 206^55HG 44/04, pct. 109
16 ianuarie Depunerea declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent Formular Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri C.F. art. 206^14HG 44/04 pct. 77 alin. (5)
16 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat Formular 220 pentru anul în curs Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere C.F.art. 61 alin. (2)HG 44/04 pct.23^2OPANAF 2333/07
16 ianuarie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţiepentru luna precendentăFormular (anexa 52). Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009alin. (11) al pct. 113.1
20ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic) Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile C.F. art. 152^4alin. (7)
25ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2012 şi a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent C.F.art. 147alin. (9)
25 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVAPersoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale C.F. art. 147alin. 9 şi 14
25 ianuarie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri:a) din drepturi de proprietate intelectuală;b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

C.F. art. 52 alin. (3)
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro C.F. art. 156^1 alin. (6)OPANAF 7/2010
25ianuarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  • · lunar
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
  • · trimestrial
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
  • · semestrial
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
  • · alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuieliloraferente trimestrului precedentFormular 104 Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F. OPANAF 101/2008
25ianuarie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f) C.F. art. 296^19HG 1397/2010
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) Notarii publici C.F.art.77^3OMEF/OMJ 1706/1889 C /2008
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art. 60alin. (2)OMEF 2371/07
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedentFormular 225. Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. C.F. art. 67alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010
25 ianuarie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300(format electronic) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) C.F.art.156^2alin. (1)OPANAF 183/11
25 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. C.F. art. 156^3alin. (2)OPANAF 30/11
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4şi OPANAF 76/10
25 ianuarie Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)Formular 394
  • · Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
  • · Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3596/2011
31 ianuarie Depunerea cererii de opţiune pentru depunerea lunară a Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului. C.F. art. 296^19 alin. (1^5)
31 ianuarie Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilorFormular 010 Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2011 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F. C.F. art. 112^8 alin. (1)
31 ianuarie Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real,odată cu Declaraţia privind venitul estimat Formular 220sau

Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2012 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit C.F.art. 51, alin. (3)OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală C.F.art.51 alin. (3)OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71 C.F.art.73 alin.(2)OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) C.F. art.62 alin. (3)
31 ianuarie Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat Formular 220 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real C.F. art. 49 alin. (9)
Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv C.F. art. 62^1 alin. (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tags aparat de marcat electronic fiscal calendar fiscal aprilie 2011; obligatii fiscale aprilie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declar calendar fiscal august 2011; obligatii fiscale august 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie calendar fiscal iulie 2011; obligatii fiscale iulie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal iunie 2011; obligatii fiscale iunie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie i calendar fiscal mai 2011; obligatii fiscale mai 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratie impoz calendar fiscal martie 2011; obligatii fiscale martie 2011; declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declarat calendar fiscal septembrie 2011; obligatii fiscale septembrie 2011; declaratie; decont de tva; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; de certificat de inregistrare fiscala certificatului de atestare fiscala cod fiscal; norme metodologice cod fiscal; impozit pe profit; impozitul microintreprinderilor; impozit pe venit codul de procedura fiscala contabilitate contributii asigurari sociale deciziei de înregistrare a sediului social Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflate in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011 declaratia 112 declaratie; decont de tva; ; declaratie privind impozitul pe profit; se depune anual; se depune lunar; nu au desfasurat activitate; declaratia 100; platitorii de tva; platitorii de impozit pe profit Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale declaraţia în format electronic depunere declaratie 112 dobanzi de intarziere domiciliul fiscal domiciliului fiscal dosar fiscal dosarului fiscal drepturile de autor expert contabil formularul 010 formularul 050 impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate legea 677/2001; protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ; prelucrarea datelor cu caracter personal livrari de bunuri cu amanuntul obligatiile fiscale ocazional venituri de natura profesionala OUG46/2011; PFA; anagajari; persoane fizice autorizate; angajari PFA penalitati de intarziere pe suport CD prestari servicii registrul general de evidenta a salariatilor; contract individual de munca; dosarul angajatilor; incetare contract individual de munca; preaviz contract indicivual de munca registrul special revisal 2011; HG 500/2011; registrul general de evidenta a salariatilor; contracte individuale de munca; schimbare sediu social scutirea sau reducerea de penaliati